Regelverk

Sertifisering og reglement:

Følgende regler er vedtatt av DogPoint for sertifisering og deltakelse på våre yrkesrettede utdannelser. Testene er laget for å bestemme profesjonalitet i arbeidet for sertifisering av ekvipasjer. Hver test er basert på en bestått / ikke bestått evaluering. Grunnsertifiseringen koster kr 5000,- pr hund.
Re-sertifisering koster kr 3500- pr hund. Ved underkjent sertifisering og ny test tilfaller det et gebyr på kr 2500,-
Hver ekvipasje må selv sørge for kost og losji. Hvis ekvipasjen gjennomfører yrkesrettet kurs, inngår sertifiseringskostnaden i kursprisen. Godkjenningen er delt inn i 3 hoveddeler, og alle delene må være bestått.

  1. Lydighet
  2. Blindtest
  3. Søk

Team:
Et Team vil bestå av en fører(person opplært til å håndtere / jobbe med hund) og en K-9 (hund trent for duft deteksjon). Sammen utgjør de to et team.
Bare fører og hund som har passert  DogPoint standard for sertifisering sammen kan
kalle seg for DogPoint godkjent ekvipasje, og kan benytte seg av DogPoint sitt kvalitetssystem, og inngå i et DogPoint OP søksteam. Dette forutsetter at man har inngått en samarbeidsavtale med DogPoint. Inngår man ikke en samarbeidsavtale, vil man kun få utdelt et diplom med gyldighet i 12 mnd.

MERK: DogPoint sertifiserer ikke enkelt person eller bare hund, kun ekvipasjer.

Korrigering av hund:
Ingen harde eller upassende fysiske korrigeringer av fører på hunden vil bli tillatt. På eksaminators skjønn, vil en slik atferd være grunnlag for ikke bestått.

Forbudte utstyr:
Ikke på noe tidspunkt under testen vil det være lov å bruke:

  • Pigghalsbånd
  • Strømhalsbånd
  • Pisk
  • Helstrup

Deltakerne vil ved påmelding til godkjenning eller deltagelse på yrkesrettet kurs få tilsendt/utdelt mer inngående dokumentasjon vedrørende regler for gjennomføring av godkjenningen. Det skal signeres på at deltakeren har lest og forstått gjeldene regelverk før oppstart:

§1. Krav til deltakelse på yrkesutdannelse:

Deltakeren må signere en taushetserklæring og signere for at de har lest og er innforstått med de gjeldene regler og krav som stilles av DogPoint. Det skal også signeres en intensjonsavtale for et videre samarbeid med DogPoint. Etter endt sertifisering har ikke DogPoint noe ansvar for ekvipasjene som har gått opp og bestått en sertifisering. En godkjent ekvipasje kan heller ikke utgi seg for å være en DogPoint.

§2. Mentaltest:

DogPoint kan kreve en mentaltest. Det testes på hundenes utagering og trygghet i det offentlig rom, og rundt mennesker. Videre vil hundene bli testet i forskjellige miljøer. Disse skal være relevante i forhold til miljøer de kan møte på oppdrag. Det vil være opp til DogPoint sentralt å avgjøre om en hund skal mental testes.

§3. Varsler:

Hver fører er ansvarlig for å varsle sensor av den type markering (aktiv eller passiv), som sensor kan forvente. Fører må gi sensor tydelig signal/beskjed om funn.

Ekvipasjen vil ikke få noen tilbakemelding fra søket før begge eksamenssøkene er ferdig. Tilbakemelding vil først bli gitt ved felles samling etter dag III av godkjenningen.

§4. Preparat:

Preparatet som skal søkes på skal ha en ligge tid på min 30 min. Det skal være min 2 legg under de forskjellige testene. Alle leggene kan være i et rom, eller fordeles på flere rom, men det skal alltid være min et rom uten preparater. Dette gjelder begge romsøkstestene.

§5. Øvelser:

Kandidaten skal ha blitt informert om hva som kreves, og hvordan godkjenningen er lagt opp. Dette blir kandidaten gjort oppmerksom på i god tid før godkjenningen.

§6. Tid

Det skal settes en tidsfrist frist på 30 minutter på søket. Sensor kan justere denne fristen på grunn av størrelse på rom. Tidsfristen skal ikke fravikes og er endelig når sensor har informert teamet, og tiden starter når fører sender hunden i søk. Det skal gis tydelig tegn til sensor. Sensor skal informere fører når det gjenstår (5) fem minutter av tidsfristen. Overstiges tiden, og ekvipasjen ikke har markert funn, eller nok funn, vil sertifiseringen bli satt til IKKE BESTÅTT

§7. Søkeområder:

Mer info fås ved oppmelding eller på forespørsel

§8. Ikke bestått sertifisering:

Det vil være en femten (15) dagers karantene tid før teamet kan gå opp til ny sertifisering, med mindre omstendighetene på tidspunktet for sertifiseringen har blitt bestemt av sensor til å rettferdiggjøre et nytt forsøk. I karantene tiden, femten (15) dager, kan Teamet ikke presentere seg selv som DogPoint sertifisert.

§9. Klage:

Kandidaten har full klagerett på sensors avgjørelse. En slik klage skal være skriftlig og være innlevert til DogPoint sentralt innen det har gått 5 dager fra godkjenningstidspunktet. Det skal være en detaljert beskrivelse på det kandidaten klager på, og DogPoint sammen med gjeldene sensorer vil behandle klagen og gi svar innen 14 dager etter at klagen er mottatt. Blir klagen avvist skal dette begrunnes, og denne avgjørelsen er endelig.

§10. Bestått

Etter at en ekvipasje har fått bestått godkjenning, vil det utstedes et *ID kort hvor det fremgår hva ekvipasjen er godkjent for. På *ID kortet skal det være bildet av fører og opplysninger om hunden som er godkjent. Dette *ID kortet skal være med på alle OP søk, og er kun gyldig sammen med annen godkjent legitimasjon. Det vil også tydelig fremgå i hvilket tidsrom godkjenningen er gyldig. Alle ID kort vil ha et unikt nr som vil kunne spores tilbake til en database hos DogPoint for ev kontroll.

 

* For ID kort utstedelse krever dette at det signeres en samarbeidsavtale med DogPoint, samt taushetserklæring og signer på å ha lest og forstått DogPoint sitt regelverk.

§11. Sertifiserte sensorer:

Bare DogPoint sertifiserte sensorer kan sertifisere en ekvipasje. Et sertifiserings Team skal bestå av min. to sensorer. En hovedsensor og sensor. Hovedsensor velges ut fra erfaring og kunnskap. Hovedsensor kan ikke ha noen relasjoner til kandidaten som er oppe til godkjenning, eller vært rådgiver under trening. Vi godkjenner ikke egne elever uten ekstern hovedsensor.

§12. Sertifisering:

Etter vellykket gjennomføring av sertifiseringen, vil et sertifikat utstedes til ekvipasjen. Sertifikatet vil oppgi emnet ekvipasjen er sertifisert for. Eks. «Maur», “veggdyr», “kadaver” mm. En DogPoint sertifisering er gyldig i 12 mnd fra test mnd. Dogpoint forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake en godkjenning hvis retningslinjer og inngåtte avtaler brytes.

§13. Godkjenningsperioder:

Det vil bli satt opp to perioder pr år hvor kandidatene kan gjennomføre en godkjenning. En periode vår/sommer, en periode høst/vinter.

Dette skal legges ut på DogPoint sine hjemmesider og i andre medier. Alle som har gjennomgått en grunngodkjenning, vil få mail om hvilke tidspunkter det er mulig å Re-godkjenne. Kandidater som går kurs får opplyst disse periodene direkte under utdannelsen.

§14. Tilbaketrekking av godkjenninger:

DogPoint har sin fulle rett til å trekke godkjenningen tilbake om en ekvipasje ikke forholder seg til DogPoint sitt regelverk. Det vil også kunne være grunnlag for å trekke tilbake godkjenningen dersom kandidaten bryter intensjonsavtalen, bryter taushetsplikten, eller bryter god etisk forretningsdrift. Det være seg å kontakte DogPoint sine kunder direkte med tanke på å inngå et eget samarbeid, starte opp konkurrerende virksomhet som vil ha innvirkning på DogPoint sitt daglige virke. Dette gjelder også som uteksaminerte instruktører. Før en tilbaketrekking kan gjennomføres skal ekvipasjen bli gjort kjent med dette, og at det skal opp i disiplinærutvalget. Ved en avgjørelse på en tilbaketrekking har kandidaten 7 virkedager på seg til å påklage avgjørelsen. Blir klagen ikke tatt tilfølge, er vedtaket endelig.

§15. Re-godkjenning

Det er krav om dokumentasjon på ekvipasjen har vært aktiv de siste 12 mnd. Det settes krav til min 6 operative søksjobber med dokumentasjon. Det er opp til hver ekvipasje å melde seg opp til re-godkjenning. DogPoint har ikke ansvar for å minne ekvipasjene på om dette. Går ekvipasjen over tiden, vil en ny grunnleggende godkjenning måtte gjennomføres. Det vil være rom for at ekvipasjen går over 12 mnd når det skyldes Dogpoint med godkjenningsdato.

§16. ANSVAR:

Etter endt godkjenning/Re-godkjenning fraskriver DogPoint seg et hvert ansvar for hva og hvordan godkjente ekvipasjer utfører oppdrag. Det stilles allikevel krav til DP godkjent ekvipasje at gjeldene regelverk følges. Videre fraskriver DogPoint seg alt ansvar om hva som skjer rundt og med ekvipasjene. Brudd på overnevnte regler vil medføre umiddelbar tilbaketrekking av godkjenningen, og ekvipasjen er IKKE lenger DP godkjent.

Ekvipasjen kan heller ikke benyttes ved oppdrag gjennom DogPoint.

 §17. DogPoint sin rolle/ansvar etter endt sertifisering:

DogPoint forplikter seg ikke til å følge opp ekvipasjene etter endt kurs/utdanning. Det er opp til hver enkelt ekvipasje å etablere seg og sitt firma. DogPoint bistår gjerne med informasjon, stiller som referanse eller deltar på innsalgsmøter sammen med ekvipasjen om dette er ønskelig. Det er heller ikke DogPoint sitt ansvar å minne kandidater på re-godkjenning når dette nærmer seg. DogPoint har heller ikke noe ansvar for treninger eller vedlikeholdstrening etter endt kurs/sertifisering.

Comments are closed.